logo

Dokumenty

Dokumenty dla Uczestników Projektu

Dokumenty dla nauczycieli rozpoczynających zajęcia w oparciu IPNI od 01 września 2014r.

- Deklaracja uczestnictwa(pdf)
- Oświadczenie(pdf)
- Umowa (pdf)
- Ankieta aplikacyjna nauczyciel 2014 

 Dokumenty dla rodzica/opiekuna Dziecka kl. IV przystępujących do projektu od 1 września 2014r. 


- Deklaracja (pdf)

- Deklaracja dla uczniów powyżej 12 roku życia (pdf)

- Oświadczenie (pdf)
- Notatka dot. projektu (pdf)

 Dokumenty dotyczące zgłaszania innowacji w szkole:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 9 kwietnia 2002 r.
- Rozporzadzenie ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 sierpnia 2011r

województwo świętokrzyskie:

-  Adres strony internetowej kuratorium oświaty w Kielcach: http://kuratorium.kielce.pl/7347/informacje-o-trybie-i-warunkach-uzyskania-pozytywnej-opinii-na-prowadzenie-innowacji-i-eksperymentow-pedagogicznych-w-szkolach-i-placowkach-wojewodztwa-swietokrzyskiego
- I N F O R M A C J E o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego 
- Wzór Arkusza INFORMACYJNYEGO WDRAŻANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – załącznik nr 1
- Wzór Uchwały Rady Pedagogicznej – załącznik nr 2

"Szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego do Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty składają następujące dokumenty:

1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji. (wzór uchwały zamieszczony jest powyżej)
2. Opis zasad innowacji pedagogicznej. (Arkusz informacyjny wdrażania innowacji pedagogicznej /zamieszczony powyżej/, uzupełniony o dane szkoły i podpisany przez Dyrekcję)
3. Pozytywną opinią rady szkoły, a w przypadku jej braku –pozytywną opinię rady pedagogicznej.
4. Pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego na wdrożenie innowacji (zgoda została wysłana do szkół za pośrednictwem poczty polskiej dnia 25.03.2013r.)
5.Pisemna zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

W Kuratorium została złożona lista szkół biorących udział w projekcie i po ustaleniach z Panią Barbarą Krzemińską (pracownikiem Kuratorium) szkoły nie muszą składać programu IPNI (który zostanie do Państwa dostarczony w formie papierowej przez Partnera Projektu - WSNSiT w Radomiu)."

 

województwo mazowieckie:

- Adres strony internetowej kuratorium oświaty w Warszawie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/794/procedura-wprowadzania-innowacji-i-eksperyment%C3%B3w-pedagogicznych.html
- KARTA  INFORMACYJNA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ
- PROCEDURA ZGŁASZANIA INNOWACJI
- Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego

"Szkoły z terenu województwa mazowieckiego w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole
(termin porządkowy) do Kuratorium Oświaty składają następujące dokumenty:

1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji.
2. Opis zasad innowacji pedagogicznej. (zamieszczony powyżej)
3. Pozytywną opinią rady szkoły, a w przypadku jej braku –pozytywną opinię rady pedagogicznej.
4. Pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego na wdrożenie innowacji (zgoda została wysłana do szkół za pośrednictwem poczty polskiej dnia 25.03.2013r.)" 

 


Dokumenty - zgłoszenie uczestnictwa

Dokumenty dla szkoły

- Deklaracja uczestnictwa(pdf)
- Deklaracja uczestnictwa(doc) 

Dokumenty dla nauczyciela

 - Ankieta aplikacyjna - Formularz zgłoszeniowy