logo

O projekcie

  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu  rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.

Podstawowe informacje o projekcie:

 1. Konkurs na projekt został rozpisany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN);
 2. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
 3. W projekcie udział weźmie 50 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego 
  i mazowieckiego; 200 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych 
  i technicznych oraz 4000 uczniów klas IV;
 4. Projekt jest realizowany od 01.07.2012 do 31.09.2015;
 5. Zajęcia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole;
 6. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etatu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 50 SP z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;
 7. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
  - udział nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych w szkoleniach w ramach których przeszkoleni zostaną w zakresie obsługi zakupionego 
  w projekcie wyposażenia do prowadzenia zajęć oraz  przygotowani  do prowadzenia zajęć 
  w oparciu o IPNI, w tym z wykorzystaniem metody projektów i metody przewodniego tekstu;
  - opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego (IPNI).
 8. Dla potrzeb projektu dla każdej szkoły zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie 
  do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych.

Zgłoszenie udziału:

Warunkiem wzięcia przez Szkołę udziału w projekcie jest zakwalifikowanie jej przez komisję rekrutacyjną, która będzie analizować nadesłane przez szkoły zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszeniowy zawierający informację o akceptacji udziału szkoły 
w projekcie przez Radę Pedagogiczną, uzasadnienie zgodności projektu z planem rozwoju szkoły, listę nauczycieli przewidzianych do udziału projekcie. 

 

Zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy przesłać do dnia 10 września 2012 r. pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
ul. Akademicka 12,
27-400 Ostrowiec Św

 

Dodatkowe informacje na temat naboru do projektu można uzyskać pod nr tel. 41 260-40-44 w godz. 8.00-16.00.

 • Jesteśmy przekonani, że Projekt przyczyni się m.in. do:
 • uatrakcyjnienia zajęć szkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interdyscyplinarnych;
 • poprawy wyniku sprawdzianu zewnętrznego poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;
 • uzupełnienia bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych;
 • podniesienia kwalifikacji nauczycieli dotyczących umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, głównie metodą projektów i metodą przewodniego tekstu  oraz  z zakresu obsługi  wyposażenia do prowadzenia zajęć i  przygotowania  do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

-  REGULAMIN REKRUTACJI

-  WZÓR ZGŁOSZENIA_pdf

-  WZÓR ZGŁOSZENIA_doc(word)